خ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
خ
語末形 語中形 語頭形
ـخ ـخـ خـ
خ
語末形 語中形 語頭形
ـخ ـخـ خـ
アラビア文字
خ ح ج ث ت ب ا
ص ش س ز ر ذ د
ق ف غ ع ظ ط ض
ي و ه ن م ل ك
لا ة ء
ペルシア文字
ح چ ج ث ت پ ب ا
ش س ژ ز ر ذ د خ
ق ف غ ع ظ ط ض ص
ی ه و ن م ل گ ک
لا ء

خ(ハー, خاء)は、アラビア文字の7番目に位置する文字。無声軟口蓋摩擦音 /x/ を表す。

単独形の筆順
語頭形の筆順

フェニキア文字では /ħ//x/ を区別することができなかった。アラビア文字では点の数によって、ح‎ (/ħ/) と خ‎ (/x/) を書き分ける。

符号位置[編集]

文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 名称
خ U+062E خ
خ
ハー