Ι

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
Iota uc lc.svg
ギリシア文字
Αα アルファ Νν ニュー
Ββ ベータ Ξξ クシー
Γγ ガンマ Οο オミクロン
Δδ デルタ Ππ パイ
Εε エプシロン Ρρ ロー
Ζζ ゼータ Σσς シグマ
Ηη イータ Ττ タウ
Θθ シータ Υυ ウプシロン
Ιι イオタ Φφ ファイ
Κκ カッパ Χχ キー
Λλ ラムダ Ψψ プシー
Μμ ミュー Ωω オメガ
使われなくなった文字
Digamma uc lc.svg
(Pamphylian digamma uc lc.svg)
ディガンマ San uc lc.svg サン
Heta uc lc.svg ヘータ Sho uc lc.svg ショー
ギリシアの数字
Stigma uc lc.svg スティグマ Sampi uc lc T-shaped.svg
(Sampi uc lc.svg)
サンピ
Qoppa uc lc.svg
(Qoppa new uc lc.svg)
コッパ

Ι, ι(イオタ、イオータ、ヨタ、希: ιώτα / γιώτα, 英: iota)は、ギリシア文字の第9字母。数価[1]は 10、音価は /i/。古典では二重母音の第二要素として、主母音の下に書かれることもあった。現代語では、ε, ο, υ に後置して (ει, οι, υι) /i/、α に後置して (αι) /e/ と読む。ラテンアルファベットIJや、キリル文字ІЇЈはこの文字を起源とする。

符号位置[編集]

大文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 小文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 備考
Ι U+0399 1-6-9 Ι
Ι
Ι
ι U+03B9 1-6-41 ι
ι
ι

関連項目[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 文字に当てはめられた数値のこと。 ギリシアの数字を参照。