Ϸ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ギリシア文字
Αα アルファ Νν ニュー
Ββ ベータ Ξξ クサイ
Γγ ガンマ Οο オミクロン
Δδ デルタ Ππ パイ
Εε エプシロン Ρρ ロー
Ζζ ゼータ Σσς シグマ
Ηη イータ Ττ タウ
Θθ シータ Υυ ウプシロン
Ιι イオタ Φφ ファイ
Κκ カッパ Χχ カイ
Λλ ラムダ Ψψ プサイ
Μμ ミュー Ωω オメガ
使われなくなった文字

()
ディガンマ サン
ヘータ ショー
ギリシアの数字
スティグマ
()
サンピ

()
コッパ

Ϸ, ϸ(ショー)はバクトリア語のために使用するギリシア文字[ʃ](「シ」の子音に近い)を表したと思われる。

名称[編集]

この文字が伝統的に何と呼ばれていたかはわかっていない。サンと呼ばれることもあるが、これは別の字の名前なので適当でない[1]

字の形が ρ(ロー)に似ているため、Unicode では SHO (ショー)と呼んでいる[2]

符号位置[編集]

大文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 小文字 Unicode JIS X 0213 文字参照 備考
Ϸ U+03F7 - Ϸ
Ϸ
ϸ U+03F8 - ϸ
ϸ

脚注[編集]

  1. ^ N. Sims-Williams (1988). “Bactrian Language”. Encyclopaedia Iranica. http://www.iranicaonline.org/articles/bactrian-language 
  2. ^ Nicholas Sims-Williams and Michael Everson (2002年1月30日). “N2411 Proposal to add two Greek letters for Bactrian to the UCS”. 2014年12月6日閲覧。

関連項目[編集]

カニシカ1世の貨幣。 ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝΟ(王の王、カニシカ、クシャン)