Template:Wikidata property link

ナビゲーションに移動 検索に移動
テンプレートの解説[表示] [編集] [履歴] [キャッシュを破棄]

Template:Wikidata property linkウィキデータプロパティのリンクを表示するためのテンプレートです。

使用例[編集]

一般的な使用
{{Wikidata property link|123}}発行者 (P123)
{{Wikidata property link|P123}}発行者 (P123)
前後にスペース
{{Wikidata property link | 123 }}発行者 (P123)
{{Wikidata property link | P123 }}発行者 (P123)
id = n(one)
{{Wikidata property link|123|id=n}}発行者
{{Wikidata property link|P123|id=none}}発行者
id = o(nly)
{{Wikidata property link|123|id=o}}P123
{{Wikidata property link|P123|id=only}}P123
id = f(irst)
{{Wikidata property link|123|id=f}}P123: 発行者
{{Wikidata property link|P123|id=first}}P123: 発行者
テンプレートショートカット
{{prop|123}}発行者 (P123)
{{wpl|123}}発行者 (P123)
{{WPL|P123}}発行者 (P123)

使用テンプレートとモジュール[編集]

  • {{wikidata|label}}{{#invoke:wd|label}}を使用

関連項目[編集]