Template:熊本県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G50.pngG03.png 83
5 - 9 G50.pngG05.pngG01.png 89
10 - 14 G50.pngG10.png 95
15 - 19 G50.pngG10.pngG05.pngG03.png 107
20 - 24 G50.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 108
25 - 29 G50.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 109
30 - 34 G50.pngG10.pngG10.png 110
35 - 39 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 106
40 - 44 G50.pngG10.pngG10.pngG01.png 111
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG03.png 123
50 - 54 G50.pngG30.pngG05.pngG03.pngG01.png 140
55 - 59 G50.pngG30.pngG01.pngG01.png 129
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG01.png 111
65 - 69 G50.pngG10.pngG10.png 110
70 - 74 G50.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 109
75 - 79 G50.pngG05.pngG03.png 92
80歳以上 G50.pngG10.pngG10.pngG03.pngG01.png 117

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
43 G10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.png 40
46 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 43
49 G30.pngG01.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 46
55 G30.pngG05.png 15 - 19 R30.pngR03.png 52
55 G30.pngG05.png 20 - 24 R30.pngR03.png 53
54 G30.pngG03.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR05.png 55
53 G30.pngG03.png 30 - 34 R30.pngR05.pngR01.png 57
50 G30.pngG01.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR05.png 56
53 G30.pngG03.png 40 - 44 R30.pngR05.pngR01.pngR01.png 58
60 G30.pngG05.pngG03.png 45 - 49 R30.pngR10.png 63
69 G30.pngG10.pngG03.pngG01.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR05.png 71
63 G30.pngG10.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR01.pngR01.png 66
51 G30.pngG01.pngG01.png 60 - 64 R30.pngR05.pngR03.png 60
49 G30.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR05.pngR03.pngR01.png 61
48 G30.png 70 - 74 R30.pngR05.pngR03.pngR01.png 61
38 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 75 - 79 R30.pngR03.pngR01.png 54
36 G10.pngG10.pngG03.png 80歳以上 R50.pngR01.png 81