Template:岡山県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G50.pngG03.png 91
5 - 9 G50.pngG05.png 94
10 - 14 G50.pngG05.png 94
15 - 19 G50.pngG10.pngG01.png 104
20 - 24 G50.pngG10.pngG10.png 119
25 - 29 G50.pngG10.pngG10.pngG03.pngG01.png 126
30 - 34 G50.pngG30.pngG01.pngG01.png 139
35 - 39 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 115
40 - 44 G50.pngG10.pngG03.pngG01.png 109
45 - 49 G50.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 117
50 - 54 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 135
55 - 59 G50.pngG30.pngG05.pngG03.pngG01.png 152
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 131
65 - 69 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 114
70 - 74 G50.pngG10.pngG03.pngG01.png 110
75 - 79 G50.pngG03.pngG01.png 92
80歳以上 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 114

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
47 G10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.png 44
48 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 46
48 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 46
54 G30.pngG01.png 15 - 19 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 50
59 G30.pngG03.pngG01.png 20 - 24 R30.pngR05.png 60
63 G30.pngG05.pngG01.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR05.pngR01.pngR01.png 63
69 G30.pngG10.png 30 - 34 R30.pngR10.pngR01.png 70
56 G30.pngG03.png 35 - 39 R30.pngR03.pngR01.png 59
53 G30.pngG01.png 40 - 44 R30.pngR03.png 56
58 G30.pngG03.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR03.pngR01.png 59
67 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 50 - 54 R30.pngR10.png 68
75 G30.pngG10.pngG03.pngG01.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR05.png 77
63 G30.pngG05.pngG01.pngG01.png 60 - 64 R30.pngR10.png 68
53 G30.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR05.png 61
50 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 70 - 74 R30.pngR05.png 60
39 G10.pngG10.pngG03.png 75 - 79 R30.pngR01.png 53
35 G10.pngG10.png 80歳以上 R30.pngR10.pngR05.pngR01.png 79