Template:四国地方/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G30.pngG10.pngG05.pngG03.png 176
5 - 9 G50.pngG01.png 186
10 - 14 G50.pngG01.pngG01.png 190
15 - 19 G50.pngG05.pngG03.png 212
20 - 24 G50.pngG10.pngG01.png 223
25 - 29 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 242
30 - 34 G50.pngG10.pngG10.pngG05.png 273
35 - 39 G50.pngG10.pngG05.png 237
40 - 44 G50.pngG10.pngG03.pngG01.png 234
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG01.png 258
50 - 54 G50.pngG30.pngG05.pngG01.png 312
55 - 59 G50.pngG30.pngG10.png 325
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG05.png 271
65 - 69 G50.pngG10.pngG05.pngG03.png 249
70 - 74 G50.pngG10.pngG05.pngG03.png 247
75 - 79 G50.pngG05.pngG03.pngG01.png 213
80歳以上 G50.pngG10.pngG10.pngG01.pngG01.png 262

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
90 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR03.png 86
95 G10.pngG10.pngG05.pngG01.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.png 91
98 G10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.png 92
107 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 15 - 19 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 105
112 G30.pngG01.png 20 - 24 R30.png 111
120 G30.pngG03.png 25 - 29 R30.pngR03.png 122
134 G30.pngG05.pngG01.pngG01.png 30 - 34 R30.pngR05.pngR03.png 139
114 G30.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR03.pngR01.png 123
114 G30.pngG01.png 40 - 44 R30.pngR03.png 120
126 G30.pngG03.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR05.pngR01.png 132
154 G30.pngG10.pngG01.pngG01.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR03.png 158
161 G30.pngG10.pngG03.pngG01.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR05.png 164
128 G30.pngG05.png 60 - 64 R30.pngR05.pngR03.pngR01.png 143
114 G30.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR05.pngR01.pngR01.png 135
108 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 70 - 74 R30.pngR05.pngR03.png 139
88 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 75 - 79 R30.pngR03.pngR01.png 125
83 G10.pngG10.pngG01.pngG01.png 80歳以上 R30.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 179