Template:千葉県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G30.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 295
5 - 9 G30.pngG10.pngG05.pngG03.png 304
10 - 14 G30.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 309
15 - 19 G50.pngG03.pngG01.png 338
20 - 24 G50.pngG10.pngG05.png 409
25 - 29 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 480
30 - 34 G50.pngG30.pngG05.pngG03.pngG01.png 556
35 - 39 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 483
40 - 44 G50.pngG10.pngG05.pngG01.png 412
45 - 49 G50.pngG10.pngG03.png 395
50 - 54 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 482
55 - 59 G50.pngG30.pngG03.pngG01.png 523
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 481
65 - 69 G50.pngG05.pngG03.png 366
70 - 74 G30.pngG10.pngG03.png 273
75 - 79 G30.pngG01.png 194
80歳以上 G30.pngG05.png 220

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
139 G10.pngG10.pngG01.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.png 156
140 G10.pngG10.pngG01.pngG01.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 164
143 G10.pngG10.pngG03.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 166
162 G10.pngG10.pngG05.pngG01.png 15 - 19 R10.pngR10.pngR05.pngR03.png 176
197 G30.pngG01.png 20 - 24 R30.pngR03.pngR01.png 212
230 G30.pngG05.pngG01.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR10.png 250
262 G30.pngG10.pngG01.pngG01.png 30 - 34 R30.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 294
229 G30.pngG05.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR10.png 254
196 G30.pngG01.png 40 - 44 R30.pngR03.pngR01.png 216
186 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR03.png 209
222 G30.pngG05.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR01.png 260
239 G30.pngG05.pngG03.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR05.png 284
221 G30.pngG05.png 60 - 64 R30.pngR10.pngR01.png 260
173 G10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR01.png 193
127 G10.pngG10.png 70 - 74 R10.pngR10.pngR03.png 146
85 G10.pngG03.png 75 - 79 R10.pngR05.pngR01.pngR01.png 109
71 G10.pngG01.png 80歳以上 R10.pngR10.pngR03.png 149