Template:User mn

ナビゲーションに移動 検索に移動
mn ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ᠌ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
Энэ хэрэглэгчийн төрөлх хэл нь монгол хэл.