Template:Infobox 日本の囲碁棋戦

Infobox 日本の囲碁棋戦
{{{棋戦の扱い}}}
正式名称 {{{正式名称}}}
旧棋戦名 {{{旧棋戦名}}}
前身 {{{前身}}}
概要
主催 {{{主催}}}
後援 {{{後援}}}
特別協賛 {{{特別協賛}}}
協賛 {{{協賛}}}
特別協力 {{{特別協力}}}
協力 {{{協力}}}
優勝賞金 {{{優勝賞金}}}
挑戦手合 {{{挑戦手合}}}
決勝 {{{決勝}}}
棋戦形式 {{{棋戦形式}}}
持ち時間 {{{持ち時間}}}
秒読み {{{秒読み}}}
創設年 {{{創設年}}}
終了年 {{{終了年}}}
開催時期 {{{開催時期}}}
公式サイト {{{URL}}}
記録
現{{{種類}}} {{{前期優勝}}}
名誉称号 {{{名誉称号}}}
最多優勝 {{{最多優勝}}}
最長連覇 {{{最長連覇}}}
備考 {{{備考}}}
テンプレートを表示
{{Infobox 日本の囲碁棋戦
|棋戦名=
|棋戦の扱い=
|正式名称=
|旧棋戦名=
|前身=
|主催=
|後援=
|特別協賛=
|協賛=
|特別協力=
|協力=
|優勝賞金=
|挑戦手合=
|決勝=
|棋戦形式=
|持ち時間=
|秒読み=
|創設年=
|終了年=
|開催時期=
|URL=
|種類=
|前期優勝=
|名誉称号=
|最多優勝=
|最長連覇=
|備考=}}
テンプレートの解説[作成]