Template:茨城県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G50.pngG01.png 96
5 - 9 G50.pngG05.pngG01.png 104
10 - 14 G50.pngG10.png 112
15 - 19 G50.pngG10.pngG05.pngG01.png 124
20 - 24 G50.pngG10.pngG01.png 114
25 - 29 G50.pngG10.pngG05.pngG01.png 124
30 - 34 G50.pngG10.pngG10.pngG01.png 133
35 - 39 G50.pngG10.pngG05.png 122
40 - 44 G50.pngG10.pngG10.png 131
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 144
50 - 54 G50.pngG30.pngG05.pngG03.pngG01.png 166
55 - 59 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.png 142
60 - 64 G50.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 129
65 - 69 G50.pngG10.pngG05.png 121
70 - 74 G50.pngG10.pngG05.png 122
75 - 79 G50.pngG05.pngG01.pngG01.png 106
80歳以上 G50.pngG10.pngG03.png 118

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
49 G10.pngG10.pngG05.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.png 47
53 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 51
57 G30.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 55
63 G30.pngG03.pngG01.png 15 - 19 R30.pngR01.pngR01.png 61
59 G30.pngG01.png 20 - 24 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 55
64 G30.pngG03.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR01.pngR01.png 60
68 G30.pngG05.pngG01.png 30 - 34 R30.pngR05.png 65
61 G30.pngG01.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR01.pngR01.png 61
66 G30.pngG05.png 40 - 44 R30.pngR05.png 65
73 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR05.pngR03.png 71
85 G30.pngG10.pngG05.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR03.png 81
73 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 55 - 59 R30.pngR05.pngR01.pngR01.png 69
63 G30.pngG03.pngG01.png 60 - 64 R30.pngR05.png 66
56 G30.png 65 - 69 R30.pngR05.png 65
54 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 70 - 74 R30.pngR05.pngR01.png 68
44 G10.pngG10.pngG03.png 75 - 79 R30.pngR03.png 62
38 G10.pngG10.png 80歳以上 R30.pngR10.pngR03.png 80