Template:秋田県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G30.pngG10.png 43
5 - 9 G30.pngG10.pngG05.pngG01.png 49
10 - 14 G30.pngG10.pngG05.pngG03.png 51
15 - 19 G50.pngG05.pngG01.png 59
20 - 24 G50.pngG05.png 58
25 - 29 G50.pngG05.pngG03.png 62
30 - 34 G50.pngG10.pngG01.pngG01.png 66
35 - 39 G50.pngG05.pngG03.png 62
40 - 44 G50.pngG10.pngG05.pngG01.png 70
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.png 81
50 - 54 G50.pngG30.pngG10.png 95
55 - 59 G50.pngG30.pngG01.png 86
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG01.pngG01.png 76
65 - 69 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 82
70 - 74 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.png 81
75 - 79 G50.pngG10.pngG03.png 67
80歳以上 G50.pngG10.pngG05.pngG03.png 72

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
22 G10.pngG10.png 0 - 4歳 R10.pngR05.pngR03.pngR01.png 21
25 G10.pngG10.pngG03.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR01.pngR01.png 24
26 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR03.png 25
30 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 15 - 19 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 29
30 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 20 - 24 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 28
32 G30.png 25 - 29 R10.pngR10.pngR05.pngR03.png 30
33 G30.pngG01.png 30 - 34 R30.pngR01.png 33
31 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 35 - 39 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 31
34 G30.pngG01.pngG01.png 40 - 44 R30.pngR03.pngR01.png 36
40 G30.pngG05.pngG03.png 45 - 49 R30.pngR05.pngR03.png 41
47 G30.pngG10.pngG03.pngG01.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR05.png 48
42 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR01.png 44
35 G30.pngG03.png 60 - 64 R30.pngR05.pngR03.png 41
36 G30.pngG03.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR10.pngR03.png 46
35 G30.pngG03.png 70 - 74 R30.pngR10.pngR03.png 46
27 G10.pngG10.pngG05.png 75 - 79 R30.pngR05.pngR03.png 40
22 G10.pngG10.png 80歳以上 R30.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 50