Template:福岡県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G50.pngG03.pngG01.png 230
5 - 9 G50.pngG05.png 236
10 - 14 G50.pngG05.pngG01.pngG01.png 246
15 - 19 G50.pngG10.pngG03.pngG01.png 275
20 - 24 G50.pngG30.pngG01.pngG01.png 353
25 - 29 G50.pngG30.pngG05.pngG01.png 367
30 - 34 G50.pngG30.pngG05.pngG01.pngG01.png 372
35 - 39 G50.pngG10.pngG10.pngG03.pngG01.png 317
40 - 44 G50.pngG10.pngG10.png 298
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG03.pngG01.png 317
50 - 54 G50.pngG30.pngG05.pngG03.pngG01.png 382
55 - 59 G50.pngG30.pngG05.pngG03.png 375
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG05.png 321
65 - 69 G50.pngG10.pngG05.png 277
70 - 74 G50.pngG05.pngG03.png 249
75 - 79 G30.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 201
80歳以上 G50.pngG05.pngG01.pngG01.png 243

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
118 G10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 112
121 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 115
126 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR03.png 120
141 G30.pngG03.png 15 - 19 R30.pngR01.png 134
178 G30.pngG10.pngG01.png 20 - 24 R30.pngR10.pngR01.png 175
182 G30.pngG10.pngG01.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR10.pngR03.png 185
181 G30.pngG10.pngG01.pngG01.png 30 - 34 R30.pngR10.pngR03.pngR01.png 191
152 G30.pngG05.png 35 - 39 R30.pngR05.pngR03.png 165
144 G30.pngG03.png 40 - 44 R30.pngR05.pngR01.png 154
154 G30.pngG05.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR05.pngR03.png 163
186 G30.pngG10.pngG03.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR05.pngR01.png 196
180 G30.pngG10.pngG01.pngG01.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR05.png 195
150 G30.pngG05.png 60 - 64 R30.pngR10.png 171
124 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR05.png 153
108 G10.pngG10.pngG05.png 70 - 74 R30.pngR03.png 141
82 G10.pngG05.pngG03.pngG01.png 75 - 79 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 119
74 G10.pngG05.pngG01.pngG01.png 80歳以上 R30.pngR05.pngR03.pngR01.png 169