Template:栃木県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G50.pngG01.png 92
5 - 9 G50.pngG03.png 96
10 - 14 G50.pngG03.pngG01.png 98
15 - 19 G50.pngG10.pngG03.png 113
20 - 24 G50.pngG10.pngG05.pngG01.png 118
25 - 29 G50.pngG10.pngG10.pngG03.png 132
30 - 34 G50.pngG30.pngG03.pngG01.png 150
35 - 39 G50.pngG10.pngG10.pngG03.png 131
40 - 44 G50.pngG10.pngG10.png 125
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG01.png 136
50 - 54 G50.pngG30.pngG10.png 161
55 - 59 G50.pngG30.pngG05.png 152
60 - 64 G50.pngG10.pngG10.pngG01.pngG01.png 129
65 - 69 G50.pngG05.pngG03.pngG01.png 106
70 - 74 G50.pngG03.pngG01.png 97
75 - 79 G30.pngG10.pngG05.pngG01.png 83
80歳以上 G50.pngG01.png 92

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
47 G10.pngG10.pngG05.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.png 45
49 G10.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 47
50 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 48
58 G30.pngG01.pngG01.png 15 - 19 R30.png 55
61 G30.pngG03.pngG01.png 20 - 24 R30.pngR01.png 57
69 G30.pngG05.pngG03.png 25 - 29 R30.pngR05.png 63
78 G30.pngG10.pngG03.png 30 - 34 R30.pngR10.png 72
67 G30.pngG05.pngG01.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR05.png 64
64 G30.pngG05.png 40 - 44 R30.pngR03.pngR01.png 61
70 G30.pngG05.pngG03.pngG01.png 45 - 49 R30.pngR05.pngR01.png 66
82 G30.pngG10.pngG05.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR03.pngR01.png 79
78 G30.pngG10.pngG03.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR01.png 74
65 G30.pngG05.pngG01.png 60 - 64 R30.pngR05.png 64
51 G10.pngG10.pngG05.pngG03.png 65 - 69 R30.png 55
44 G10.pngG10.pngG03.pngG01.png 70 - 74 R10.pngR10.pngR05.pngR03.pngR01.png 53
35 G10.pngG05.pngG03.pngG01.png 75 - 79 R10.pngR10.pngR05.pngR01.png 48
29 G10.pngG05.pngG01.png 80歳以上 R30.pngR05.png 63