Template:宮崎県/5歳階級別人口

ナビゲーションに移動 検索に移動

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
総計 [単位 千人]

年齢 人口
0 - 4歳 G50.pngG01.png 53
5 - 9 G50.pngG05.pngG01.png 58
10 - 14 G50.pngG05.pngG01.pngG01.png 59
15 - 19 G50.pngG10.pngG03.pngG01.png 66
20 - 24 G50.pngG10.pngG01.png 63
25 - 29 G50.pngG10.pngG03.png 65
30 - 34 G50.pngG10.pngG05.pngG03.png 70
35 - 39 G50.pngG10.pngG01.pngG01.png 64
40 - 44 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 69
45 - 49 G50.pngG10.pngG10.pngG05.pngG03.png 80
50 - 54 G50.pngG30.pngG10.png 92
55 - 59 G50.pngG30.pngG03.pngG01.png 86
60 - 64 G50.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 71
65 - 69 G50.pngG10.pngG10.png 72
70 - 74 G50.pngG10.pngG05.pngG01.pngG01.png 69
75 - 79 G50.pngG05.png 57
80歳以上 G50.pngG10.pngG05.png 67

年齢5歳階級別人口
2004年10月1日現在推計人口
男女別 [単位 千人]

年齢
27 G10.pngG10.pngG05.pngG01.png 0 - 4歳 R10.pngR10.pngR05.png 26
30 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 5 - 9 R10.pngR10.pngR05.pngR01.pngR01.png 28
30 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 10 - 14 R10.pngR10.pngR05.pngR03.png 29
33 G30.pngG01.pngG01.png 15 - 19 R30.pngR01.pngR01.png 33
31 G30.png 20 - 24 R30.pngR01.png 32
32 G30.pngG01.png 25 - 29 R30.pngR01.pngR01.png 33
34 G30.pngG03.png 30 - 34 R30.pngR05.png 36
30 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 35 - 39 R30.pngR03.png 34
33 G30.pngG01.pngG01.png 40 - 44 R30.pngR05.png 36
39 G30.pngG05.pngG03.png 45 - 49 R30.pngR10.png 41
45 G30.pngG10.pngG03.pngG01.png 50 - 54 R30.pngR10.pngR05.pngR01.png 47
42 G30.pngG10.pngG01.png 55 - 59 R30.pngR10.pngR03.png 44
33 G30.pngG01.pngG01.png 60 - 64 R30.pngR05.pngR01.pngR01.png 38
33 G30.pngG01.pngG01.png 65 - 69 R30.pngR05.pngR03.png 39
30 G10.pngG10.pngG05.pngG03.pngG01.png 70 - 74 R30.pngR05.pngR03.png 39
23 G10.pngG10.pngG01.pngG01.png 75 - 79 R30.pngR03.png 34
20 G10.pngG05.pngG03.pngG01.png 80歳以上 R30.pngR10.pngR05.pngR01.png 47